Terms of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลไปใช้ของบริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด

อัปเดตล่าสุด 1 มิถุนายน 2565

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและตอบรับคำขอในการนำข้อมูลไปใช้ของพวกเรา Made Your Day!

เมื่อคุณได้ตอบรับคำขอของเราด้วยข้อความหรือการกระทำใดๆ ที่สื่อถึงการตกลงหรือยินยอม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ก. การตอบตกลงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram Line Twitter และ Tiktok เป็นต้น ไม่ว่าจะในรูปแบบแชท คอมเมนต์ แฮชแท็ก หรือโพสต์ ข. การตอบตกลงผ่านอีเมลหรือข้อความ SMS หรือ ค. การนำเข้า (“อัปโหลด”) ข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก โลโก้ หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นใดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (“เนื้อหา”) ผ่านช่องทางการส่งเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมล Google Drive แอปพลิเคชันบนมือถือ โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ แล้วส่งให้เราไม่ว่าด้วยวิธีการใด (“ส่ง”) ให้ถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลไปใช้ของบริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ต่อไปนี้เป็นอย่างดีแล้ว และถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ต่อไปนี้ทุกประการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ต่อไปนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด (เรียกรวมกันว่า “เรา”) ฝ่ายหนึ่ง กับคุณ อีกฝ่ายหนึ่ง

เมื่อคุณได้อัปโหลดเนื้อหาของคุณแล้วส่งให้เรา ถ้าทางเราเลือกที่จะใช้เนื้อหานั้นในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด หรือ เผยแพร่เนื้อหาของเรา เนื้อหานั้นอาจถูกแสดงอยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter เป็นต้น) แอปพลิเคชันบนมือถือ สิ่งพิมพ์ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ของเรา พร้อมกับชื่อหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อที่ระบุบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Identifier) เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หรืออีเมล โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://madeyourday.co.th/privacy-policy   

สิทธิของเรา

คุณทราบว่า การที่คุณอัปโหลดเนื้อหาและส่งให้เรา คุณตกลงอนุญาตให้เรามีสิทธิทั้งหมดเหนือเนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้ โดยคุณจะมอบสิทธิให้แก่เราในการนำเนื้อหาไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จากเนื้อหานั้นได้  ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของเนื้อหา ตลอดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์และไม่สามารถเพิกถอนคำอนุญาตได้ นอกจากนี้ เนื้อหาดังกล่าวยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อที่ระบุบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Identifier) เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น อีเมล โพสต์ โลโก้ รายละเอียดธุรกิจของคุณ เป็นต้น ที่คุณส่งให้กับเราหรือที่เราได้มาไม่ว่าด้วยวิธีการหรือในรูปแบบที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือมีการพัฒนาขึ้นภายหลังใดๆ โดยเราจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเคร่งครัด ซึ่งคุณสามารถศึกษาต่อได้ที่ https://madeyourday.co.th/privacy-policy   

ในการนี้ คุณขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรืออ้างสิทธิด้านศีลธรรมใดๆ จากเราไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

คำรับรองของคุณ

การที่คุณตอบรับคำขอของเรา หรืออัปโหลดเนื้อหาและส่งให้เรา คุณขอรับรองดังต่อไปนี้ :

  • ว่าคุณอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลดและส่งมาให้เรานั้นเป็นความจริงและไม่ผิดกฎหมาย โดยคุณจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
  • ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ในเนื้อหาและองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหาที่คุณอัปโหลด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิความเป็นส่วนตัว เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ฐานข้อมูล ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวของบุคคลอื่น จากการที่คุณอัปโหลดเนื้อหาและส่งให้เรามาใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว คุณตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว
  • ว่าการที่คุณได้มาซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนั้น เป็นไปด้วยความสุจริตและไม่ผิดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม
  • ว่าหากมีภาพเด็กอยู่ในเนื้อหาที่ส่ง คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่ปรากฎในเนื้อหาที่ส่ง
  • ว่าคุณมีสิทธิจากบุคคลภายนอกใดๆ และทุกรายที่ปรากฏในเนื้อหา ในการที่คุณจะใช้ชื่อ รูปภาพ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ เพื่ออัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวและส่งให้เรา

 

คุณรับทราบว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดต่อการใช้งานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาที่คุณส่งให้เรา และเราขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะใช้ ไม่ใช้ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่คุณส่งให้เราออกจากเว็บไซต์หรือช่องทางการเก็บเนื้อหาใดๆ ตามดุลยพินิจของเรา

การจำกัดความรับผิดของเรา

คุณรับทราบว่าทางเราจะขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณส่งเนื้อหาให้เราใช้งาน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา และไม่ว่าจากกรณีใดก็ตาม โดยคุณ ผู้สืบทอดมรดกของคุณ ตัวแทนของคุณ ผู้บริหารสิทธิของคุณ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของคุณหรือทรัพย์สินของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณอัปโหลดเนื้อหาและส่งให้เราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต ขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เรียกร้องให้รับผิดใดๆ หรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น (“การเรียกร้อง”) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามกับทางเรา ซึ่งรวมถึง ตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้ได้รับอนุญาตจากทางเราด้วย โดยการเรียกร้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหมิ่นประมาท การบุกรุกความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดที่คุณอาจมี

ทางเราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ จากเนื้อหาที่ทางเราได้รับ แต่ในกรณีที่เราได้รับแจ้งจากบุคคลใดที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลจากเนื้อหาที่เราได้รับนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางเรามีดุลยพินิจใจการลบหรือกำจัดเนื้อหาของคุณเมื่อใดและด้วยเหตุใดก็ได้ ไม่ว่าเนื้อหาของคุณจะถูกเผยแพร่หรือยังไม่ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ กรณีที่เราสงสัยว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือกรณีที่คุณทำให้เกิดเหตุที่เป็นไปได้ว่าทางเราจะต้องรับผิด ทั้งนี้ แม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะโดนลบหรือกำจัดไปแล้ว คุณผู้เป็นคนส่งเนื้อหานั้นให้เรายังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดิม

ให้ข้อจำกัดความรับผิดของเราดังกล่าว รวมไปถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการประสานงาน รับส่งข้อมูล ลงโพสต์บนเว็บไซต์ เขียนบทความหรือสร้างสรรค์สื่อใดๆ หรือการกระทำใดๆ ของทีมเรา บุคคลใดที่ทำงานอยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเรา ผู้ที่ให้บริการร่วมกับเรา หรือผู้ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทในเชิงธุรกิจ

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

เราขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการผิดกฎหมาย ละเมิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม และการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จากการที่คุณอัปโหลดเนื้อหาและส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของเรา การดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าอาจมีการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย การปกป้องชื่อเสียงทรัพย์สินและสิทธิของเรา หรือในกรณีอื่นใดที่ทางเราเห็นสมควรและไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยคุณสามารถตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลได้ที่ https://madeyourday.co.th/privacy-policy

การให้ความร่วมมือ

คุณตกลงและยอมรับว่าจะให้ความร่วมมือกับทางเราในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจะเกิดขึ้นจากการละเมิด ผิดสัญญา หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับเราอย่างเต็มที่ รวมถึงคุณตกลงและปกป้องไม่ให้ทางเรา พนักงาน หรือบุคคลใดที่ทำงานกับเราถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกใดๆ หรือถูกฟ้องร้อง

การแก้ไขเพิ่มเติม

ทางเราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ต่างๆ ที่ปรากฎในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯฉบับนีทั้งนี้ เราจะชี้แจงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บนี้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บทบัญญัติทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของไทย และหากบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย หรือเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นแยกออกจากกันจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติที่เหลือไม่ว่าจะในลักษณะใด เช่น ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด และให้บทบัญญัติที่เหลือยังคงมีผลโดยสมบูรณ์

การยื่นข้อเรียกร้องต่อเรา

หากมีเหตุใดที่คุณต้องการจะยื่นข้อเรียกร้องกับเรา พื่อความรวดเร็วของการติดต่อ คุณสามารถติดต่อบุคคลในบริษัทของเราที่รับผิดชอบดูแลคุณได้ทันที หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล info@madeyourday.co.th และที่อยู่บริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด เลขที่ 426 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

อนึ่ง หากคุณมีข้อเรียกร้องและได้ทำการยื่นเรื่องติดต่อมาที่เรา และเราได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วผ่านการตอบกลับอีเมล โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดียแล้ว เราจะดำเนินการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทให้ทราบโดยเร็วที่สุด ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เราได้รับทราบข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อเรียกร้องเพิ่มเติม คุณขอสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญากับเราในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น