Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัปเดตล่าสุด 1 มิถุนายน 2565

บริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในฐานะผู้ใช้บริการ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับเรา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายสิทธิต่างๆ ของคุณ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณใช้บริการของเรา ย่อมแสดงว่าคุณได้ให้ความยินยอมที่จะอนุญาตให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ไปเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณผ่านช่องทาง ดังนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • การพูดคุยทางข้อความ หรือโซเชียลมีเดียใด
 • การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มติดต่อ
 • โทรศัพท์ หรือ ข้อความ
 • อีเมล
 • โซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิเช่น ไลน์ ไลน์เวิร์กส์ (Line Works) เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ

รวมถึงทางช่องทางอื่นที่เราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เช่น เสิร์ชเอนจิน บุคคลภายนอก เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ เสียง ข้อความ สิ่งพิมพ์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ได้ และมีประเภทดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รายละเอียดและประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Cookie ID, ประวัติการเข้าชม/ใช้เว็บไซต์, IP Address, สถานที่อยู่ (location) เป็นต้น
 • หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต เป็นต้น
 • ข้อมูลการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า บริการ หรือข้อมูลอื่นใดของคุณที่คุณได้แจ้งกับเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจคุณ ข้อมูลติดต่อธุรกิจ คำโฆษณาของธุรกิจ เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพนิ่ง วิดีโอ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

กรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราจำเป็นต้องให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ติดต่อประสานงาน เขียนคอนเทนต์ ทำกราฟิก เป็นต้น
 • เพื่อการบริหารจัดการของทีมงาน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้คุณได้ใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือก
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน สินค้า หรือการให้บริการ
 • เพื่อการตลาด และบริการหลังการขาย
 • เพื่อชำระค่าบริการหรือค่าสินค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
 • เพื่อติดต่อคุณตามความเหมาะสม เช่น แจ้งข่าวสารของเราหรือพันธมิตรของเราตามที่คุณได้ดำเนินการสมัครบริการและยินยอมไว้ ตอบอีเมลของคุณที่ติดต่อเข้ามา เป็นต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังนี้

 • ผู้ที่ทำงานภายในทีมของเรา
 • พันธมิตรหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ในการติดต่อประสานงาน การให้บริการ การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
 • เซิร์ฟเวอร์ บุคคล หรือองค์กรที่อยู่ต่างประเทศ เท่าที่จำเป็น เช่น การย้ายเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบัน เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในไทย และอาจเก็บในต่างประเทศในอนาคต รวมถึงในรูปแบบเอกสาร  โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา ซึ่งทำให้เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น ซึ่งเราอาจอิงตามมาตรฐานระยะเวลาที่อาจคาดได้ เช่น อายุความกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี เป็นต้น

ทั้งนี้ เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรือหมดความจำเป็น ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 

อนึ่ง แม้เราจะมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รัดกุม และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และไม่ได้รับอันตรายใดๆ หากคุณยินยอมที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดให้กับเรา คุณย่อมยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากคุณให้ความยินยอม เราจะรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีส่วนรับผิดชอบ ขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น เป็นไปเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว หากทางเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อคัดค้านของคุณ หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอื่นใด
 • สิทธิร้องเรียน คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ในการใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น คุณสามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีมงาน ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ โดยเราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านกายภาพ ในเรื่องการควบคุมการใช้งาน หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น ทางเราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาอย่างเร่งด่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์ ข้อความ จดหมาย เป็นต้น

อนึ่ง หากคุณมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และได้ทำการยื่นเรื่องติดต่อมาที่เรา และเราได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วผ่านการตอบกลับอีเมล โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดียแล้ว เราจะดำเนินการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทให้ทราบโดยเร็วที่สุด ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เราได้รับทราบข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อเรียกร้องเพิ่มเติม คุณขอสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญากับเราในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้นโยบายฉบับนี้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ เราอาจทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบรายละเอียดของนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เมดยัวร์เดย์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 426 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

อีเมล info@madeyourday.co.th

เพื่อความรวดเร็วของการติดต่อ คุณสามารถติดต่อบุคคลในบริษัทของเราที่รับผิดชอบดูแลคุณได้เช่นกัน

อ่านเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเราเพิ่มเติมที่ https://madeyourday.co.th/terms-of-use